info
 21 ปี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มีความตั้งใจและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการศึกษาทางวิศวกรรมโยธา

 เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพที่เพียบพร้อมทำงานในระดับนานาชาติ

 เพื่อเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 3356
อีเมล์ : info_contact@cebuu.net
 
Top Panel
- - - - - -
วันจันทร์, 19 กุมภาพันธ์ 2561
  • รับสมัครนิสิตปริญญาตรี
  • รับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
  • สมัครอบรมฟรี
    รับจำนวน 100 ท่าน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา.
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 3356.
อีเมล์ : info_contact@cebuu.net.
< >
ปริญญาตรี ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคภาษาอังกฤษ
สาขาฯวิศวกรรมโยธา และโครงสร้างพื้นฐาน
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาตรี ภาคพิเศษ
กลุ่มวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ปริญญาตรี 4 ปี
ปริญญาโท ภาคปกติ
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
ปริญญาโท 2 ปี
ปริญญาโท ภาคพิเศษ
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
ปริญญาโท 2 ปี
A+ R A-
 เรามุ่งมั่นพัฒนาระบบ เว็บไซด์ www.cebuu.net ให้ความทันสมัยและสมบูรณ์มากขึ้น ขณะนี้อยู่ในช่วงพัฒนา เนื้อหาข้อมูลบางส่วนอาจไม่สมบูรณ์ครบถ้วน หรือแสดงผลที่ไม่ถูกต้อง ทางเว็บไซด์ต้องขออภัยมา ณ โอกาสนี้  
โครงการอบรม การเสริมกำลังโครงสร้างและการแก้ไขปัญหาฐานรากอาคาร
ด้วยภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา  ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการถ่ายทอดความรู้ด้านวิศวกรรมโยธาที่เป็นประโยชน์ให้แก่สังคมและชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง โดยเฉพาะความรู้เรื่องแนวทางการออกแบบเสริมกำลังโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงแผ่นดินไหว การออกแบบฐานรากให้เหมาะสมกับสภาพชั้นดินเพื่อรองรับน้ำหนักอาคารได้อย่างปลอดภัย ตลอดจนการเสริมกำลังโครงสร้างอาคารและการแก้ไขฐานรากที่เกิดปัญหาจากการก่อสร้างจากกรณีศึกษาที่ผ่านมา  
การประชุมเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยในภูมิภาคตะวันออก
ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมเครือข่ายวิศวกรรมโยธาของมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ที่อาคารรับรองสัตหีบ สวัสดิการอาคารรับรอง กองทัพเรือ จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 22 และ23 มิถุนายน พ.ศ. 2560 
รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี
วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “กรณีศึกษาโครสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทางทะเล”
นิสิตภาควิศวกรรมโยธา ศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill
ภาควิชาวิศวกรรมโยธาได้นำนิสิตเข้าศึกษาและดูงานระบบ Modern Sanitary Landfill ของ บริษัท อีสเทิร์น ซีบอร์ด เอนไวรอนเมนทอล คอมเพล็กซ์ จำกัด (ESBEC) ที่นิคมอุตสาหกรรมเหมราช
นิสิต ป.โทและอาจารย์ที่ปรึกษาได้รับรางวัลฯ จากการประชุมระดับชาติ KU SRC 1st National Conference 2016
Mr. Angkhaladeth Phommaseng นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ได้เข้าร่วมนำเสนอบทความเรื่อง Performance-based plastic design and evaluation of reinforced concrete building constructed in Thailand
นิสิตภาควิชาฯโยธา คว้าเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี
นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559
วิศวกรรมโยธา (อังกฤษ: civil engineering) เป็นศาสตร์ของสาขาหนึ่งในทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ครอบคลุมการก่อสร้างตึก ตึกระฟ้า อาคาร สะพาน ถนน และระบบขนส่งอื่น ๆ รวมถึงระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ .
วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

Gallery

ในศาสตร์ทางวิศวกรรมทั้งหลายแล้ว หากจะนับว่าศาสตร์ในด้านวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) ว่าเป็นสาขาทางวิศวกรรมสาขาแรกก็คงจะไม่ผิดนัก ด้วยที่อยู่อาศัยนั้นถือเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตของมนุษย์ องค์ความรู้เกี่ยวกับการก่อสร้างจึงมีการพัฒนาขึ้นมาโดยตลอด ปัจจุบันประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคอาเซียนยังมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานอีกมาก เพื่อให้มีความสามารถทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตที่ทัดเทียมกับสากลประเทศ  ... [อ่านต่อคลิก]

Contact Information

ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
เลขที่ 169 ถ.ลงหาดบางแสน ต. แสนสุข
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20131
โทรศัพท์ : 0-3810-2222 ต่อ 3356
อีเมล์ : info_contact@cebuu.net

Our location

 

Dr. Pattarapong Asnachinda

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Arnon Wongkaew

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Taweechai Sumranwanich

Assistant Professor

Structural Engineering

Dr. Amornchai Jaiyong

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Siam Yimsiri

Assistant Professor

Geological Engineering

Dr. Thamnoon Rasmeemasmuang

Assistant Professor

Water Resource Engineering

Dr. Wichian Chalee

Associate Professor

Structural Engineering

Mr. Anake Chomwong

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Weraporn Phongtinnaboot

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Chanyut Kalakan

Lecturer

Water Resource Engineering

Dr. Jarun Srechai

Lecturer

Structural Engineering

Dr. Tieng Cheewaket

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Noppakun Boonkrapue

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Surames Piriyawat

Assistant Professor

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Piti Rotwannasin

Lecturer

Transportation Engineering, Survey Engineering

Dr. Wanwarang Ratanaikom

Lecturer

Geological Engineering

Dr. Sitthiphat Eua-Apiwatch

Lecturer

Geological Engineering

Dr. Petcharat Limsupreeyarat

Lecturer

Construction Engineering and Management