- - - - - -
วันเสาร์, 24 ตุลาคม 2563
A+ R A-

อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพีได้รับรางวัลในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยฯ ครั้งที่ 4

ผศ.ดร. สยาม  ยิ้มศิริ  อาจารย์สาขาวิศวกรรมปฐพี  ได้รับรางวัลผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย จากงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิธีการทดสอบหาค่าความชื้นของดินที่มีความถูกต้องและรวดเร็วเพื่อประยุกต์ใช้ในการควบคุมการก่อสร้างโครงสร้างงานดินในภาคตะวันออก”  ในการเข้าร่วมการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 4 (HERP CONGRESS IV) ซึ่งจัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  ระหว่างวันที่  8-10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  โดยมีการนำเสนอผลงานทางวิชาการในรูปแบบการบรรยายและรูปแบบโปสเตอร์ประมาณ 500 ผลงาน และมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 1,000 คน  โดยการประชุมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักบริหารโครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาและพัฒนามหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ภายใต้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผ่านงบประมาณสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษา 70 แห่ง บนพื้นฐานความหลากหลายทางชีวภาพ การพัฒนาครูของครูด้วยโจทย์วิจัยท้องถิ่น การวิจัยจากฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่นวัตกรรมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และการวิจัยที่สอดคล้องกับ 6 กลุ่ม Supra Cluster ของมหาวิทยาลัยวิจัยแห่งชาติ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2554 จนถึงปัจจุบัน เพื่อส่งเสริมการวิจัย และพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัย

   

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory