- - - - - -
วันพุธ, 12 สิงหาคม 2563
A+ R A-

รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.วิเชียร ชาลี ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ในหัวข้อ “กรณีศึกษาโครสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กในสภาวะแวดล้อมทางทะเล” ให้กับ นายช่าง วิศวกร และเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ซึ่งจัดโดย สมาคมคอนกรีตแห่งประเทศไทย ร่วมกับสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏราไพพรรณี และองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

   

นิสิตภาควิชาวิศวกรรมโยธา คว้าเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี

นิสิตระดับปริญญาตรี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา คว้าเหรียญทอง จากการประกวดโครงงานด้านวิศวกรรมปฐพี ซึ่งจัดโดยคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมปฐพี ในคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.ชัย มุกตพันธุ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแมนดาริน กรุงเทพฯ

โดยในปีนี้ มีนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธาจากหลายสถาบันการศึกษาส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 10 ทีม การแข่งขันเป็นลักษณะให้ส่งบทความไม่เกิน 8 หน้ากระดาษและการนำเสนอโครงงานดังกล่าวต่อคณะกรรมการภายในเวลา 10 นาที

 ทีม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา  ประกอบด้วย
      อ.ดร.ปิยะฉัตร  ฉัตรตันใจ อาจารย์ที่ปรึกษา
        นิสิตประกอบด้วย
          1 นายกฤษฎิ์ เกตุุแก้ว
          2 นายจักรกริสน์  ศรีรมย์
ชื่อโครงงานคือ "การออกแบบอุปกรณ์วัดแรงดันน้ำด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอเลเมนต์"

  

   

Online Services

Scholarships

Steel Design

Concrete Calculation

Directory